Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Privacyreglement

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de Energie VanOns internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement

Energie VanOns mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Energie VanOns de plicht om haar klanten:

* op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Energie VanOns worden verwerkt;
* te melden wie de gegevens kunnen inzien;
* voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Energie VanOns vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Energie VanOns in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Energie VanOns expliciet om jouw toestemming moet vragen.

Op het moment dat u zakelijke klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Daarnaast worden al uw gegevens met betrekking tot uw betaalgedrag gedeeld met EDR in het kader van het tegengaan van betalingsrisico’s en het voorkomen van problematische schulden. Dit betekent dus dat indien als gevolg van een betalingsachterstand de dienstverlening is gestopt, deze informatie mogelijk gevolgen kan hebben voor het aangaan van andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/

2. De persoonsgegevens die Energie VanOns gebruikt en het doel van het gebruik

Energie VanOns verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Energie VanOns, de website bezoekt, een interne of externe medewerker van Energie VanOns bent, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van Energie VanOns of via het contactformulier contact met ons opneemt. Energie VanOns verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en verbruiksgegevens, o.a. via slimme meters. Daarnaast verwerkt Energie VanOns BSN-nummers van medewerkers. Deze gegevens stellen ons in staat om:

* de overeenkomst die klanten met Energie VanOns sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
* onze dienstverlening te kunnen leveren;
* onze verplichtingen als werkgever na te komen;
* klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
* om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
* jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

IP-adressen/cookies

Energie VanOns houdt IP-adressen bij van (potentiële) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

* te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;
* de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
* bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiële) klanten zich interesseren;
* ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
* het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Energie VanOns verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Energie VanOns-organisatie, tenzij:

* dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
* dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Energie VanOns met jou heeft gesloten;
* dat noodzakelijk is voor het informeren van de door jou gesteunde lokale energie coöperatie;
* je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Tijdens het verwerken van uw contract kunnen wij, in sommige gevallen, een kredietcheck uitvoeren. Hierbij verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

4. Slimme meters

Vanaf 2015 krijgen alle Nederlandse huishoudens van hun netbeheerder een slimme meter aangeboden. Dit zijn meters die op afstand uitleesbaar zijn. Wij vinden het belangrijk dat zorgvuldig met jouw meetdata en privacy wordt omgegaan. Om die reden passen wij de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters toe. Deze gedragscode is in 2012 opgesteld door Energie-Nederland en aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Download hier de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters

5. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

* Energie VanOns verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
* jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door medewerkers van Energie VanOns worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Energie VanOns beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
* uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
* de medewerkers van Energie VanOns hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Energie VanOns verstrekte persoonsgegevens;
* Energie VanOns heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
* jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Energie VanOns hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Energie VanOns zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

6. Jouw rechten als betrokkene

* recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
* inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
* het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
* het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij klantenservice@energievanons.org aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Energie VanOns.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Energie VanOns opnemen en probeert Energie VanOns er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct marketing door Energie van Ons? Ook daarvoor kunt je contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Energie VanOns ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Energie VanOns.

Privacyreglement Energie VanOns versie april 2018