Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Coöperatie

Koöperaasje Meiïnoar Grien Jellum-Bears

Klant worden

De persoanlike fisy fan Jellie Posthumus-Boersma bestjoerslid fan Enerzjykoöperaasje Meiïnoar Grien Jellum-Bears:

40 jier lyn makke myn skoansuster har al tige drok foar duorsumens, it kaam sa net goed mei ús planeet!
Se brûkte hast gjin plestik mear, iet biologysk, kocht allinich noch ECO-dingen ensfh. ensfh.
Wy fûnen it allegear mar oerdreaun, it soe wol wat tafalle toch…
Lokkich dat minsken as sy oan de bel lutsen!!
No binne we allegear oertsjûge fan it bilang fan duorsumens.
Ek al is it wat let, ik wol ek myn stientsje bydrage troch u.o. myn meitinken en lid wêzen fan E. M.G. Jellum/Bears, en hoe as we dat yn ús doarpen ynfolje kinne.

“Meiinoar Grien sprekt my tige oan, omdat it der om giet troch duorsumheid de lokale mienskip te fersterkjen sûnder jildfrettenne managers en winstmaksimalisaasje neistribbenje oandielhâlders. Je soene ek sizze kinne, meiïnoar duorsum troch de tiid, troch ús, mei ús, foar ús”

- Jochum Rypma - skriuwer Enerzjykoöperaasje Meiïnoar Grien Jellum-Bears

Samen staan we sterk
Onze coöperatie runnen we met een groep enthousiastelingen die zich vrijwillig inzetten  voor de verduurzaming van onze buurt. We financieren onze projecten met lidmaatschappen en klanten die via ons energie afnemen bij Energie VanOns. Voor elke klant ontvangen wij jaarlijks een vergoeding. Deze vergoeding besteden wij weer aan duurzaamheidsprojecten in onze buurt. Samen bouwen we aan een zonnige toekomst. Doe je met ons mee?

Koöperaasje Meiïnoar Grien Jellum-Bears

  • Swettepaad 3
  • Bears
Bezoek website

Ook groene stroom van Koöperaasje Meiïnoar Grien Jellum-Bears

Bestaande klant? Bereken via mijn VanOns
  • 100% groene stroom uit eigen buurt
  • Aantrekkelijke tarieven
  • Overstappen is makkelijk
  • Opbrengsten worden lokaal besteed aan duurzame projecten
  • Verbeter je CO2 footprint, zonder grote investering